STATUT

Datum objave: 26. 3. 2016.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Osnivačka skupština Udruge ljepota je u prirodi „BELLA“, održane 04.09.2015.godine, donijela je:

 

 

 

S T A T U T

 

                             UDRUGE LJEPOTA JE U PRIRODI „BELLA“

 

 

I.

 

O S N O V N E    O D R E D B E

 

Članak 1.

 

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

 

Naziv Udruge je: Udruga ljepota je u prirodi „Bella“

Skraćeni naziv Udruge je: ULJUP „Bella“

Nazivi na stranim jezicima mogu se koristiti samo uz istodobno navođenje naziva na hrvatskom jeziku.

Sjedište Udruge je: Tratinska 12,  u Zagrebu.

Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.

 

Članak 3.

 

Udruga djeluje kao nestranačka organizacija civilnoga društva.

Udruga je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija.

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba, uz mogućnost osnivanja podružnica u ostalim gradovima na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat.

Pečat je veličine 4 cm i 2 cm širine. Na vrhu piše velikim slovima UDRUGA LJEPOTA JE U PRIRODI, a u drugom redu velikim slovima BELLA.

Članak 5.

 

Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik Udruge, odnosno osobe koje ih temeljem ovoga Statuta ili odluke nadležnoga tijela, u slučaju njihove spriječenosti zamjenjuju.

 

Članak 6.

 

Udruga se može udružiti u zajednice udruga u zemlji i inozemstvu, čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom.

Udruga je članica Zagrebačke zajednice tehničke kulture.

O udruživanju u druge zajednice, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

 

 

II.

 

C I LJ E V I , P O D R U Č J A  D J E L O V ANJA  S U K L A D N O  C I L J E V I MA  D J E L A T N O S T I  U D R U G E

 

Članak 7.

 

Ciljevi Udruge su:

 • Poticanje i razvijanje suradnje između javnog sektora i Udruge;
 • Poticanje suradnje između Udruge i poduzetnika;
 • Poticanje i  promicanje kreativnog i inventivnog rada među djecom, mladima i ostalim građanima;
 • Promicanje europskih vrijednosti;
 • Poticanje očuvanja i zaštite prirode i okoliša, te korištenje njenih prirodnih bogatstava;
 • Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije;
 • Poticanje i razvijanje suradnje sa drugim Udrugama;
 • Poticanje i promicanje volonterizma;
 • Poticanje zaštite ljudskih prava;
 • Proučavanje raznih tehnika i tehnologija u svrhu sticanja osnovnih i viših tehničko – tehnoloških znanja, te primjena istih;
 • Proučavanje razne stručne znanstveno – tehničke literature i publikacija;
 • Poticanje uključivanja članova na strune forume domaće i inozemne;
 • Poticanje i razvijanje estetskih, umjetničkih i tehničkih kvaliteta, kao i poznavanje vladanja tehničko – tehnološkim dostignućima;
 • Poticanje na stvaralački i znanstveni rad, znanstveno i tehničko opismenjivanje, te unapređivanje stručnog rada;
 • Poticanje razvoja općeg znanja i kulture;
 • Poticanje, izrada i ostvarenje raznih programa i projekata na poljima razvoja i popularizacije;
 • Poticanje organizacije raznih izvanškolskih i izvan nastavnih aktivnosti.

 

Članak 8.

 

Ciljevi Udruge ostvaruju se kroz sljedeće djelatnosti:

 • Planiranje rada;
 • Poticanje međugeneracijske i međuobiteljske solidarnosti;
 • Pronalaženje i održavanje prostora za provođenje djelatnosti Udruge;
 • Organiziranje i provođenje kreativnih radionica u svrhu usvajanja praktičnih vještina;
 • Poticanje i razvijanje međunarodnih programa i suradnje;
 • Suradnja s organima državne uprave, gospodarskim i uslužnim tvrtkama;
 • Informiranje javnosti o našim ciljevima putem medija;
 • Predlaganje i provođenje projekata vezanih za tematiku iz područja našeg djelovanja za ostvarivanje ciljeva Udruge;
 • Razvijanje i unaprjeđivanje volonterizma;
 • Organiziranje, sudjelovanje i održavanje predavanja, stručnih kongresa, seminara, tribina, okruglih stolova, izložbi, i tečajeva;
 • Informiranje i aktivno pokretanje socijalnog poduzetništva;
 • Izrada natječajne dokumentacije i apliciranje na domaće i EU natječaje;
 • Izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti;
 • Obavljanje obrazovnih i drugih djelatnosti tehničke kulture kojima se osiguravaju standardi tehničke kulture, razvijaju i unaprjeđuju stvaralačke sposobnosti djece i mladih, te potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u tom području;
 • Osposobljavanje članova Udruge na usvajanju i razmjenjivanju novih informacija i znanja iz područja tehničke kulture, kao i razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno – tehnička i radno – proizvodna stvaralaštva, uključivo korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada;
 • Izradom i održavanjem web stranica Udruge;
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Članak 9.

 

Područje djelovanja Udruge je:

 • Demokratska politička kultura:
 • Obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • Volonterstvo
 • Promicanje i razvoj volonterstva
 • Djelatnost volonterskih centara
 • Ostale djelatnosti volonterstva
 • Promicanje društvene solidarnosti
 • Interkulturalni dijalog
 • Razvoj civilnoga društva
 • Javno informiranje i mediji
 • Praćenje društvene odgovornosti medija
 • Ostale djelatnosti javnog informiranja i medija
 • Gospodarstvo
 • Energetika
 • Socijalno poduzetništvo
 • Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • Ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva
 • Kultura i umjetnost
 • Izvedbene umjetnosti
 • Dramske umjetnosti
 • Plesne umjetnosti
 • Glazba i glazbeno scenske umjetnosti
 • Kulturno – umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam
 • Inovativne izvedbe umjetničke prakse
 • Manifestacije vizualnih umjetnosti
 • Ostale djelatnosti vizualne umjetnosti
 • Vizualne umjetnosti
 • Likovne umjetnosti
 • Dizajn i arhitektura
 • Fotografska umjetnost
 • Djelatnost umjetničkih obrta
 • Likovni amaterizam
 • Inovativne vizualne umjetničke prakse
 • Manifestacija vizualnih umjetnosti
 • Ostale djelatnosti vizualne umjetnosti
 • Književno – nakladnička djelatnost
 • Ostale književno – nakladničke djelatnosti
 • Ljudska prava
 • Pravo na pristup informacijama
 • Suzbijanje i zaštita od diskriminacije
 • Ravnopravnost spolova
 • Zaštita obitelji
 • Zaštita prava djece
 • Zaštita prava mladih
 • Zaštita prava na zaštitu privatnosti
 • Ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije
 • Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
 • Međunarodna suradnja
 • Razvojna suradnja
 • Demokratska tranzicija
 • Ljudska prava
 • Obrazovanje
 • Smanjenje siromaštva
 • Unapređenje zdravlja
 • Ostale djelatnosti razvojne suradnje
 • Međunarodna prijateljstva
 • Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Odgoj i obrazovanje
 • Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
 • Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 • Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 • Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju
 • Znanost, stručni rad i istraživanje
 • Društvene znanosti
 • Humanističke znanosti
 • Prirodne znanosti
 • Tehničke znanosti
 • Organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
 • Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • Popularizacija znanosti
 • Održivi razvoj
 • Razvoj ruralnih područja
 • Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 • Razvoj urbanih područja
 • Edukacija za razvoj urbanih područja
 • Tehnička kultura
 • Astronautika i astronomija
 • Amaterska astronautika
 • Astronomija
 • Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi
 • Organiziranje i razvijanje tehničke kulture
 • Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi
 • Zaštita okoliša i prirode
 • Očuvanje prirode
 • Očuvanje prirodne baštine
 • Zaštita okoliša
 • Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja
 • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

 

Udruga obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom o tehničkoj kulturi. Udruga je neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

 

Članak 10.

 

Ciljane skupine u radu Udruge su:

 • Djeca – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Građani – opća populacija
 • Mali i srednji poduzetnici
 • Obitelji
 • Poslovne organizacije
 • Udruge i građanske inicijative
 • Žene.

 

                                                Članak 11.

 

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 

–   Pravodobnim izvješćivanjem članstva i nadležnih tijela o radu Udruge i značajnim događajima,

izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  način,

–   Objavom na internetskim stranicama Udruge,

 • Izdavanjem publikacija Udruge,
 • Javnim priopćavanjem,
 • Na drugi prikladan način.

 

 

III.

 

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

 

Članak 12.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba sukladno zakonu i statutu.

Strani državljanin može postati članom Udruge sukladno zakonu i statutu.

Članovi Udruge mogu biti i maloljetne osobe. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i/ili na drugi prikladan način, i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, mail adresa, broj telefona i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 13.

 

Članstvo u Udruzi može biti:

 • Redovno,
 • Podupiruće,
 • Počasno.

 

Redovni članovi su oni koji neposredno sudjeluju u radu i obavljanju aktivnosti udruge, te su prihvatili Statut i opće akte Udruge.

Podupirući članovi su oni koji svojim sudjelovanjem podupiru rad Udruge u ostvarenju ciljeva i provedbi programa Udruge.

Na poziv tajnika, podupirući članovi sudjeluju u radu Udruge, ali nemaju pravo odlučivati u tijelima Udruge.

Udruga ima ovlasti pratiti pridržava li se podupirući član pravila ponašanja Udruge.

Počasnim članom može postati svaka fizička, odnosno pravno poslovno sposobna osoba, koja je izuzetno zaslužna za rad i razvoj Udruge, te ostvarivanje njenih ciljeva i provedbi programa Udruge.

Na poziv tajnika, počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali nemaju pravo odlučivati u tijelima Udruge. Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine.

 

Članak 14.

 

Član Udruge stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim statutom danom prijama u članstvo Udruge.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

 

Članak 15.

 

Prava i obveze članova su:

 

 • Isticanje pripadnosti Udruzi;
 • Sudjelovanje u programima i aktivnostima udruge;
 • Pridonošenje ostvarivanju ciljeva Udruge;
 • Promicanje razvoja tehničke kulture;
 • Pravo korištenja prostora Udruge, kao i svih predmeta i materijala u vlasništvu Udruge pribavljenima u svrhu ostvarivanja i obavljanja djelatnosti Udruge;
 • Sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge;
 • Čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Udruge;
 • Predlagati i pokretati rasprave o pitanjima iz djelatnosti Udruge;
 • Suprotstaviti se štetnom djelovanju ili onome koje nije u skladu s pravno relevantnim aktima Udruge;
 • Redovno podmirivanje članarine;
 • Ostvarivati druga prava sukladno Statutu Udruge.

 

Punoljetni redovni članovi imaju pravo, u skladu s odredbama ovoga Statuta          , sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge, te biti birani u tijela Udruge.

Redovni član može iz opravdanih razloga u pisanom obliku podnijeti zahtjev Izvršnom odboru za mirovanje njegovih financijskih obveza.

 

Članak 16.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Dragovoljnim istupom;
 • Neplaćanjem članarine;
 • Isključenjem;
 • Smrtnim slučajem.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu ili ako drugačije nije regulirana članarina odlukom Izvršnoga odbora.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 

 

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 17.

 

Član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Udruge, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Udruge, kada neopravdano ne ispuni svoje obveze u provedbi programa, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Udruge.

 

Članak 18.

 

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana Udruge su:

 1. Opomena;
 2. Uskrata prava sudjelovanja u radu Udruge (suspenzija);
 3. Isključenje iz članstva Zajednice.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu.

 

Članak 19.

 

Pisano upozorenje ili Opomena, je akt skretanja pozornosti na nedostatke, koji se članu Udruge upućuje ako on:

 • Povrijedi ovaj Statut, ne ispunjava svoje obveze, ne ističe svoju pripadnost Udruzi i djeluje protivno odredbama,
 • Djeluje protivno programu rada Udruge,
 • Ne ispunjava svoje obveze u provedbi programa,
 • Djeluje na način kojim bi mogla nanijeti štetu interesima i ugledu Udruge,
 • Ne ostvaruje odluke Skupštine i zaključke tijela Udruge,
 • Ne ispunjava svoje obveze prema vlastitim članovima i povrijedi njihova prava,
 • Ne ispuni financijske i druge obveze prema Udruzi.

 

U pisanom upozorenju ili Opomeni, članu se na nedvojben način skreće pozornost na nedostatke i predlažu mjere i aktivnosti te rokovi za njihovo otklanjanje, a može se zahtijevati pisano očitovanje člana.

Opomenu izriče predsjednik.

 

Članak 20.

 

Uskrata prava sudjelovanja u radu Udruge stegovna je mjera koja se članu izriče ako član nakon izricanja opomene i nadalje nastavi s aktivnošću zbog koje joj je opomena izrečena.

 

Uskratom prava na sudjelovanje u radu Udruge, članu se onemogućuje:

 • Sudjelovanje člana u radu Skupštine i drugim radnim tijelima,
 • Sudjelovanje člana u programima, projektima i manifestacijama koje priprema i provodi Udruga.

 

Uskrata prava sudjelovanja u radu Udruge traje sve dok član ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja stegovna mjera izrečena.

 

U vremenu trajanja stegovne mjere:

 • član može prisustvovati zasjedanju Skupštine kao promatrač bez prava sudjelovanja u raspravi i bez prava glasa, odnosno odlučivanja

 

Stegovnu mjeru uskrate prava sudjelovanja u radu Udruge izriče Skupština.

 

Članak 21.

 

Isključenje iz članstva Udruge je krajnja stegovna mjera. Član Udruge može biti isključena iz članstva ako se steknu okolnosti zbog kojih on postaje nedostojnom članstva u Udruzi, odnosno zbog:

 • Neispunjavanja obveza prema Udruzi zbog koje je izvršeno uskraćivanje prava sudjelovanja u radu Udruge,
 • Trajnijeg djelovanja protivnog odredbama ovog Statuta, i programa rada Udruge,
 • Neispunjavanja svojih obveza prema ostalim članovima i teške povrede njihovih prava,
 • Odbijanja ispunjavanja financijskih i drugih obveza prema Udruzi.

 

Odluci o isključenju iz članstva prethode opomena i suspenzija.

Postupak o stegovnoj mjeri isključenja iz članstva Udruge provodi Predsjednik, a odluku o konačnom isključenju iz članstva Udruge donosi Skupština Udruge.

 

 

TAJNOST OSOBNIH PODATAKA I DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

 

Članak 22.

 

Članovi ne smiju iznositi u javnost osobne podatke članova ili druge podatke koji se drže kao osobna ili poslovna tajna bez dopuštenja Predsjednika Udruge ili samog člana čiji se podaci žele iznijeti.

O označavanju podataka poslovnom tajnom odlučuje Izvršni odbor.

Uvid u poslovne tajne Udruge imaju pravo nadležna državna tijela na upit te uz suglasnost Izvršnog odbora Udruge i svi članovi udruge.

 

 

V.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 23.

 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 

VI.

 

T I J E L A   U D R U G E – ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik

 

Mandat tijela Udruge (Izvršni odbor Udruge, Predsjednik Udruge i Tajnik Udruge) traje četiri godine, konstituiranjem tih tijela na redovitoj izbornoj Skupštini. Ukoliko iz bilo kojih opravdanih razloga dođe do ostavke ili opoziva u tijeku mandata nekome od tijela Udruge, sukladno ovome Statutu saziva se Izvanredna izborna Skupština na kojoj se vrši izbor opozvanog tijela. Novo izabranome tijelu dodjeljuje se mandat u trajanju do redovitog zasjedanja izborne Skupštine Udruge.

Ukoliko dođe do opoziva ili ostavke Predsjednika Udruge u trajanju manjem od pola godine (šest mjeseci) do održavanja redovite izborne Skupštine, sukladno ovom Statutu mijenja ga Tajnik Udruge. Ukoliko je Tajnik spriječen mijenjati Predsjednika, Izvršni odbor će sukladno ovom Statutu imenovati Povjerenika Udruge koji će mijenjati Predsjednika Udruge i voditi istu do redovite Izborne Skupštine. Povjerenik se bira između članova Izvršnoga odbora.

Ukoliko dođe do opoziva ili ostavke Tajnika Udruge u trajanju manjem od pola godine (šest mjeseci) do održavanja redovite izborne Skupštine, Izvršni odbor će sukladno ovom Statutu imenovati zamjensko tijelo koje će vršiti tajniče poslove, do redovite Izborne Skupštine.

Ukoliko dođe do ostavke većine članova Izvršnoga odbora Udruge u trajanju manjem od pola godine (šest mjeseci) do održavanja redovite izborne Skupštine, Predsjednik i Tajnik Udruge voditi će Udrugu sukladno svojim ovlastima propisanim ovim Statutom, do održavanja redovite Izborne Skupštine.

Ukoliko dođe do ostavke manjeg broja članova za vrijeme redovnog trajanja mandata, maksimalno do (1/3) članova, Izvršni odbor ima pravo kooptirati taj broj članova iz redova Skupštine bez potrebe sazivanja Izvanredne izborne Skupštine.

 

 

SKUPŠTINA UDRUGE

 

Članak 25.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a tvore ju redoviti punoljetni članovi Udruge. Član Skupštine je osoba kojoj sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivana za kaznena djela.

 

Članak 26.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

 

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine.

Saziva ju Predsjednik Udruge u skladu sa zakonom i Statutom ili temeljem zaključaka Izvršnoga odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskoga plana za slijedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četiri godine.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Predsjednik Udruge u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Udrugu.

Izvanredno zasjedanje može se sazvati kada to u pismenom obliku zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Udruge ili nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 27.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  jedna trećina (1/3) redovnih članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 28.

 

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članova Udruge ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

 

Članak 29.

 

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članova Udruge plus jedan član.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka skupštine prisutno manje od pola redovnih članova, redovna Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova Udruge. U ovom slučaju Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta Udruge.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Iznimno glasovanje na Izbornoj Skupštini je isključivo tajno.

O zasjedanju skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

 

Članak 30.

 

U iznimnim situacijama kada to zahtjeva hitnost rješavanja nekog pitanja, a u nadležnosti su Skupštine, ona se može održati i elektronski.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kada Skupština zasjeda na tradicionalan način.

 

Članak 31.

 

U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti, predstavnici drugih Udruga i saveza, predstavnici lokalnih vlasti ili državnih tijela, poduzetnici koji pomažu rad udruga, počasni i maloljetni redoviti članove.

Predstavnike određenih organizacija i tijela iz st.1. ovog člana na sjednicu Skupštine poziva Predsjednik Udruge.

 

Članak 32.

 

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj po izboru skupštine, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 33.

 

Skupština Udruge:

1) Donosi:

 • Program rada Udruge i djelovanje tijela Skupštine,
 • Statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • Odluku o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva Udruge,
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge,

 

2) Usvaja:

 • Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • Usvaja godišnje izvješće i financijsko o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

 

3) Odlučuje o:

 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge,

 

4) Bira i odrješuje:

 • Izvršni odbor,
 • Predsjednika Udruge
 • Tajnika Udruge,
 • Arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • Likvidatora Udruge,

 

5) Proglašava:

 • Počasne i podupiruće članove.

 

 

IZVRŠNI ODBOR UDRUGE

 

Članak 34.

 

Izvršni odbor ima sedam (7) članova.

Dva člana Izvršnog odbora biraju se na prijedlog Predsjednika Udruge, a ostala tri člana biraju se iz sastava Skupštine Udruge na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i Tajnik Udruge članovi su Izvršnoga odbora po položaju.

 

Članak 35.

 

Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Zasjeda prema potrebi, a najmanje jedan puta godišnje. Može donijeti pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan. Donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinačnom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnoga odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju Predsjednik i Tajnik Udruge.

 

Članak 36.

 

Izvršni odbor:

 • Utvrđuje prijedlog:
  • Dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine, statuta i njegovih izmjenama i dopunama drugih akata koje donosi Skupština;
  • Program rada Udruge i ostalih dokumenata koje donosi skupština;
  • Financijskoga plana, programa rada, i opisnog izvještaja;
  • Počasnog, redovnog i podupirućeg člana;
 • Donosi i utvrđuje:
 • Po ovlasti Skupštine prijedlog financijskoga plana;
 • Odluku o adresi sjedišta Udruge;
 • Odluku o visini članarine;
 • Odluku o postupanju sa imovinom u slučaju prestanka rada Udruge, u slučaju nemogućnosti saziva Skupštine;
 • Odluku o prijemu redovnih članova;
 • Sastav, zadatke i ovlaštenja radnih tijela Udruge;
 • Ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti skupštine;
 • Odlučuje:
 • Dodijeli priznanja i nagrada;
 • Sudjelovanju svojih članova na projektima, edukacijama, natjecanjima i manifestacijama;
 • Osigurava:
 • Pripremu materijala za Skupštinu;
 • Pripremu svih ostalih materijala potrebnih za rad Udruge;
 • Bira i odrješuje:
 • Na prijedlog Tajnika i Predsjednika, članove radnih tijela Udruge;
 • Predstavnike u tijelima zajednica, ustanova i organizacija i drugim savjetodavnim tijelima
 • Obavlja i druge zadaće utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 37.

 

Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik Udruge, koji im i predsjedava.

Predsjednik Udruge dužan je sazvati sjednicu Izvršnoga odbora i kada to zatraži:

 • Jedna trećina članova Izvršnoga odbora Udruge;
 • Nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave;
 • Izvršni odbor ili skupština ili savez Zagrebačke zajednice tehničke kulture u koji je Udruga učlanjena.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, sjednicu Izvršnoga odbora s istim ovlastima saziva, predsjeda i vodi Tajnik ili član Izvršnoga odbora kojeg ovlasti Predsjednik Udruge.

 

Članak 38.

 

Članovi Izvršnoga odbora zajednički odgovaraju za rad Izvršnoga odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnoga odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Izvršnom odboru.

Izvršni odbor i svaki njegov član može podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka mandata na koji su birani.

Prijedlog za opoziv člana može podnijeti Predsjednik Udruge, Tajnik ili najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine.

Skupština može opozvati Predsjednika i članove Izvršnoga odbora prije isteka mandata ako su:

 • Prekršili Zakon;
 • Postupaju suprotno odlukama Skupštine;
 • Na ispunjavaju obveze utvrđene Statutom ili su ga povrijedili;
 • Izgube poslovnu sposobnost;
 • Podnesu ostavku.

Ako broj članova Izvršnoga odbora padne ispod najmanjeg određenog broja članova odnosno ispod pet (5), umjesto članova Izvršnog odbora koji su podnijeli ostavke ili koji su opozvani, Skupština bira nove članove Izvršnog odbora. Mandat novoizabranih članova traje do isteka tekućeg mandata Izvršnog odbora.

 

 

PREDSJEDNIK

 

                                                                       Članak 39.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 40.

 

Predsjednik Udruge:

 • Predstavlja i zastupa Udrugu,
 • Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine i Izvršnog odbora,
 • Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Upravlja imovinom Udruge,
 • Podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • Brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • Donosi odluku o isključenju člana iz udruge,
 • Utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,
 • Imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • Nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • Brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

        Članak 41.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 42.

 

Predsjedniku Udruge može prestati dužnost i prije isteka vremena na koji je izabran pod uvjetima na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Izvršnog odbora.

 

Članak 43.

 

Predsjedniku Udruge u njegovom radu pomaže Tajnik, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, i u slučajevima zastupanja i predstavljanja.

 

Članak 44.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 

T A J N I K UDRUGE

 

      Članak 45.

 

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

 

      Članak 46.

 

Tajnik za svoj rad i djelovanje odgovara Izvršnom odboru, Skupštini i Predsjedniku. O svom radu izvještava Predsjednika i Izvršni odbor najmanje jedan put u godini.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor ili u dogovoru sa Predsjednikom Udruge.

 

      Članak 47.

 

Stručne i administrativne poslove za Udrugu obavlja Tajnik Udruge.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju Predsjednik ili Tajnik Udruge u skladu s financijskim planom.

 

VII.

 

I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J E

I M O V I N O M

 

       Članak 48.

 

Za provođenje svojih programa Udruga osigurava sredstva iz imovine Udruge.

Imovinu Udruge čine:

–   novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;

– novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;

–   nekretnine i pokretne stvari udruge;

–   druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

      Članak 49.

 

Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom sukladno programu rada Udruge.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Nalogodavac za izvršenje financijskoga plana je Predsjednik Udruge.

 

      Članak 50.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

VIII.

 

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

     Članak 51.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Udruzi „Ljubav je na djelu“

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

 

     Članak 52.

 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština iz redova članova udruge i nema mandat. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

IX.

 

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

 

    Članak 53.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

     Članak 54.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 04. rujna, 2015. godine.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Marija Brkljačić

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page